خط مشی کیفیت

مبتکران صنعت فولاد امیر ارائه کننده انواع خدمات تولیدی و ماشین کاری قطعات فلزی خودرو در راستای چشم انداز و همچنین استقرار سیستم مدیریت کیفیت مطابق با استانداردISO/IATF 16949:2016 خط مشی کیفیت خود را به شرح ذیل اعلام می نماید:

1: کسب و ارتقاء رضایت مندی ذینفعان از طریق افزایش سودآوری وارائه محصولات مطابق با الزامات و نیازمندی مشتریان

2: بهبود مستمر سیستم ها و فرآیند ها و ارتقاء سطح بهره وری با فراهم آوری منابع و فعالیت های گروهی

3: ارتقاء سطح دانش و مهارت و توسعه قابلیت های منابع انسانی از طریق آموزش مستمر که به عنوان مهمترین سرمایه شرکت می باشد .

4:گسترش فعالیت های سازمان و افزایش سهم شرکت از بازار و رشد سازمان از طریق افزایش تعداد مشتریان تیراژ و تنوع تولید

5: استفاده بهینه از دارایی ها و کاهش ضایعات و هزینه ها و افزایش قابلیت فرآیندها

ما مدیران و کارکنان مبتکران صنعت فولاد امیر خود را نسبت به بر آورده کردن انتظارات ذینفعان متعهد دانسته و در جهت دستیابی به اهداف متعالی سازمان ،با آگاهی ،دانش ،صداقت ،تعهد و مشارکت گروهی رسالت خود را در اجرای و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و اهداف سازمان به نحو شایسته انجام خواهیم داد.

   محسن وردی

    مدیر عامل